Årsmøtet

Postet av Garmo IL den 3. Mar 2015

Årsmøte

Sakliste til årsmøtet i Garmo IL onsdag 11. mars kl. 19.30 på Barnehagen

1: Godkjenne dei med stemmerett

2: Godkjenne innkallinga og saklista

3: Velje møteleiar, referent og 2 medlemmar til å skrive under protokollen

4: Handsame idrettslaget si årsmelding og gruppeårsmeldingane

5: Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand

6: Handsame forslag og saker.

a) Framlegg frå Kristian Venaas der han ynskjer vedlikehold av armaturene i ljosløypa. Framlegg frå Styret: Styret er klar over att det har vore ein feil i anlegget, men dette er nå retta. Ljosanlegget blir fortløpande vedlikehalde.

b) Framlegg frå Jon Are Fjeld og Frisvoldskogen Velforening der dei forespør GIL om å ta ansvaret for og kostnaden med å etablere ei sandvolleybane på idrettsplassen. Framlegg frå Styret: Styret ser ingen moglegheit til å bidra i arbeidet med etablering av sandvolleybane, da laget alt har mange baner og anlegg som skal vedlikeheldast. Arealet som tidligare har vore stillt til disposisjon til dette formålet kan fortsatt brukast.

c) Isleggingsgruppa teke opp til vurdering etter att gruppa vart oppløyst. Skal denne bestå? Framlegg frå Styret : Styret ynskjer att gruppa skal bestå, og valnemda finn nye personar til å leie gruppa.

d) Svømmegruppa teke opp til vurdering. Framlegg frå Styret: Så lenge svømmehallen i Lom ikkje er i drift er det vanskeleg å ha ei aktiv svømmegruppe. Behovet for ny gruppe vil bli vurdert når svømmehallen er i drift att.

7: Fastsetje medlemskontingenten.

Framlegg frå Styret: Årskontingenten for 2015 blir uendra.

Kr 300 for familiemedlemskap, kr 150 for enkeltmedlemskap og kr 100 for pensjonistar

8: Vedta idrettslaget sitt budsjett

9: Vedta idrettslaget sin organisasjonsplan.

Framlegg frå Styret: Vi beheld organisasjonsplanen som i dag

10: Val

a) Val av leiar og nestleiar. Anette Bergheim er på val som leiar. Inger Helene Solbakken er på val som nestleiar.

b) Val av 3 styremedlemmer. På val er Jan Erik Byre, Arne Bjørgen og Rolv Ivar Bergdølmo.

c) Val av to varamedlemmar til styret. På val er Knut Kjøk og Hanna Hammerdalen

d) Andre val i gruppene: Val av nye medlemmar til isleggingsgruppa. Arild Løken har sagt frå seg attval. Gruppa er oppløyst.

Val av nytt gruppemedlem i gruppa gang og mosjon. Jan Erik Byre har sagt frå seg attval.

e) Val av 2 revisorar. På val er Mona Aabakken og Elin Odde

f) Val av representantar til Lom Idrettsråd. På val er Knut Kjøk, Jan Erik Byre og Synnøve Bjørgen

g) Val av valkomite, med ein leiar, 2 medlemmar og ein vara til neste årsmøte.